Zoek binnen de website

14 september 2023

HQ Flash | september 2023

Beste lezer, 

Samenwerking in de financiële keten is van groot belang, dat is wat HQ consequent uitdraagt. De integriteit van het Nederlandse financiële stelsel borg je immers niet als trustsector alleen, daar staat de hele financiële sector voor aan de lat, inclusief publieke partijen zoals toezichthouders.

Beste lezer, 

Samenwerking in de financiële keten is van groot belang, dat is wat HQ consequent uitdraagt. De integriteit van het Nederlandse financiële stelsel borg je immers niet als trustsector alleen, daar staat de hele financiële sector voor aan de lat, inclusief publieke partijen zoals toezichthouders.

Dat is dan ook de reden dat wij waar maar mogelijk gesprekken aangaan en in overleg treden met andere spelers die zich bezighouden met Wwft, sanctiewetgeving en Wtt 2018. Ik geef enkele voorbeelden van gesprekken die in Q3/ Q4 plaats zullen vinden. 

Met de Financial Intelligence Unit (FIU) gaan we in september in overleg over een project genaamd Ketenversterking. Het gaat in dat overleg over de behoeften en verwachtingen van meldplichtige instellingen ten aanzien van terugkoppeling op hun ongebruikelijke transacties. Over de zogenoemde feedbackloop, dus. Dat zal een goede bijdrage kunnen leveren aan het bestrijden van witwassen.

Eind september is HQ uitgenodigd voor het volgende presentatiemoment van de Nationale Samenwerking tegen Ondermijnende Criminaliteit (NSOC). Er wordt verslag uitgebracht over de stand van zaken van diverse activiteiten. Eerder hebben wij met hen gesproken over de trustsector, meer specifiek over illegale trustdienstverlening. NSOC is een samenwerkingsverband van zes overheidsdiensten. Samen zetten zij zich in om criminele netwerken duurzaam te verstoren en Nederland weerbaarder en minder aantrekkelijk te maken voor de internationale misdaad.

Met de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) hebben we in een serie lopende gesprekken een sectortafeloverleg over de toegang tot betalingsverkeer vanuit Wwft perspectief. De sectortafels werken toe naar een sectorstandaard waarin een sectorspecifiek risico-framework centraal staat. Met duidelijkheid zijn beide sectoren gebaat.

Met de NVB en diverse andere brancheverenigingen van mede-poortwachters voeren we geregeld gesprekken om op de hoogte te zijn van elkaars ervaringen en om te kijken of en hoe we kunnen samenwerken. Bijvoorbeeld op het punt van een efficiënte en effectieve toepassing van de Wwft. Ook over de doorberekening van kosten door de toezichthouders voeren we met diverse partijen overleg om tot gezamenlijke standpunten te komen.Al die gesprekken worden niet alleen door bestuursleden van HQ gevoerd. Vaak sluiten ook directieleden en medewerkers van bij HQ aangesloten kantoren aan. Ik wil hen daarvoor hartelijk danken. HQ is er echt voor en door de leden. Samen maken we op deze manier mede zichtbaar waar de trustsector voor staat en hoe de trustkantoren hun verantwoordelijkheid nemen voor een integere financiële sector. 

Namens het bestuur, 
Martin Wörsdörfer
Voorzitter