Zoek binnen de website
Holland Quaestor

Over ons

Wat doet de branchevereniging
Wat doet Holland Quaestor, zonder uitputtend te zijn, in de praktijk? HQ reageert namens de leden op wetsvoorstellen, openbare consultaties van ministeries en op bestaande en aangekondigde beleidsregels. Daarnaast doet Holland Quaestor voorstellen hoe in de praktijk effectiever, doelmatiger en efficiënter invulling gegeven kan worden aan de opgelegde eisen en criteria. Voorts kent HQ een Tax commissie die vooral kijkt naar hoe fiscale structuren zich verhouden tot de norm 'maatschappelijke betamelijkheid'. In de Tax integrity richtlijn staan handvatten om te bepalen wanneer tax planning te hoge integriteitsrisico's met zich meebrengt.

Voorts is Holland Quaestor een gesprekspartner voor velen, ook voor niet-leden. De branchevereniging heeft regulier overleg met primaire stakeholders, zoals de toezichthouder DNB. Ook zoekt Holland Quaestor actief de dialoog met andere sectoren, brancheverenigingen, opsporingsinstanties en nodigen we stakeholders uit op kantoren om te laten zien wie we zijn en wat we doen. We laten zien hoe de trustsector, als onderdeel van de financiële keten, haar maatschappelijke rol van poortwachter invult en wat de trustkantoren Nederland in financiële- en economische zin opleveren. Op deze manier laten we ook zien voor welke activiteiten de trustsector een rol speelt, welke investeringen in Nederland, in Europa, in ontwikkelingslanden en elders tot stand komen met hulp van trustkantoren in hun rol als gewaardeerde, vertrouwde en deskundige adviseur.

Wat doet de branchevereniging voor de leden
Vanzelfsprekend is Holland Quaestor steun en toeverlaat voor haar leden. Via het Compliance Platform van Holland Quaestor wisselen de leden kennis en ervaringen uit. Ook worden formats, standpunten en richtlijnen opgesteld en gedeeld. Deze zijn openbaar en we juichen het gebruik door anderen toe. 

Holland Quaestor-richtlijnen worden regelmatig geactualiseerd (practice what you preach). HQ vindt het essentieel dat haar leden intern de zaken goed op orde hebben en dus aan de opgelegde eisen en verplichtingen voldoen. De leden leren van elkaar door elkaar mee te nemen in aandachtspunten van onder andere toezichthouder DNB. En we bespreken met elkaar verbeterpunten uit internal audits. Door met elkaar in gesprek te zijn over risico’s en risk appetite kunnen we onze rol als integere, onafhankelijke, betrouwbare, duurzame en professionele partner in de financiële sector blijven vervullen.

Voor de young professionals bij de trustkantoren – tot 35 jaar – is Young Trust opgericht. Een platform waar toekomstige beleidsmakers elkaar kunnen leren kennen, met elkaar van gedachten kunnen wisselen en de trustwereld beter leren kennen. Young Trust helpt onze leden bij het werven van nieuwe medewerkers, door uit te dragen wat werken voor een trustkantoor inhoudt.

Kennis van HQ

HQ is mede een inhoudelijk platform en vult actief normen voor de sector in. Onder meer door het opstellen en publiceren van Richtlijnen. Zo ontstaan er kaders voor de leden en kunnen zij beter invulling geven aan wettelijke eisen en criteria. HQ geldt als thought leader en is steun en toeverlaat voor haar leden.

HQ over ons
1750

De trustsector voorziet in ruim 1.750 directe arbeidsplaatsen (Nederland)

55

Circa 85 marktspelers met circa 135 vergunningen, hiervan zijn er 15 HQ lid met in totaal 55 Wtt vergunningen

80%

De leden van HQ vertegenwoordigen ruim 80% van het volume binnen de sector

12

Van de 15 grootste marktspelers zijn 12 lid van HQ

“Belastingen die bedrijven betalen zijn een bijdrage aan de maatschappij en verbinden hen aan de letter, doel en strekking van de belastingwetgeving.”

Tax Integrity Commissie

Copyright © 2024 Holland Quaestor - Alle rechten voorbehouden.