Zoek binnen de website

25 maart 2024 


HQ Flash | maart 2024

Beste lezer, 

De ogen zijn deze dagen gericht op de politiek. In Nederland sleept de formatie zich voort. Er staan verkiezingen voor het Europees Parlement voor de deur. In Amerika worden in het najaar de presidentsverkiezingen gehouden. Ook elders in de wereld vinden belangrijke verkiezingen plaats. 

Beste lezer, 

De ogen zijn deze dagen gericht op de politiek. In Nederland sleept de formatie zich voort. Er staan verkiezingen voor het Europees Parlement voor de deur. In Amerika worden in het najaar de presidentsverkiezingen gehouden. Ook elders in de wereld vinden belangrijke verkiezingen plaats. 

De uitkomst van dit alles zal een belangrijke rol spelen bij het al dan niet in standhouden van een vrije economie. Die is belangrijk want brengt welvaart. Nederland heeft daarvan altijd veel baat gehad.

Wet- en regelgeving moet wat mij betreft praktisch, efficiënt en effectief zijn. En bij voorkeur zo veel als mogelijk geharmoniseerd. Daar vaart de economie, waaronder de financiële sector natuurlijk wel bij. Voor de trustsector staat Holland Quaestor (HQ) daarvoor (mede) aan de lat. In onze beleidsagenda 2024 hebben we onze prioriteiten gepresenteerd. Het verbeteren van het imago van de trustsector en de inzet om de kantoren het werk effectiever te maken, blijven onverminderd hoog op de lijst staan. In dat verband zijn enkele recente en geplande activiteiten interessant om te delen.

Zoals bekend heeft HQ bijgedragen aan de totstandkoming van het KPMG-rapport ‘Krachten Gebundeld’. Daarover vond recent een ronde tafel plaats tussen Tweede Kamerleden en diverse branches uit de financiële sector. Het ging over een effectievere en efficiëntere invulling van de rol van poortwachters in de aanpak van witwassen. Aan de orde kwamen zaken als een onderling waarschuwingssysteem, informatiedeling en betere ondersteuning en sturing vanuit de overheid. Vanuit HQ is ingegaan op de wens te werken aan een meer risico-gebaseerde aanpak bij witwasbestrijding. Daarvoor is guidance nodig. En het vraagt om dialoog.

Over guidance gesproken. Tijdens een eerder gesprek ten kantore van DNB heeft HQ ook daar uitgesproken dat de trustsector geholpen zou zijn met enige guidance en met dialoog. Tot ons genoegen bood DNB aan een ronde tafel te organiseren waarin diverse trustkantoren aan kunnen schuiven om met een afvaardiging van DNB concreet in gesprek te gaan over uitdagingen dan wel goede ervaringen die de kantoren hebben bij de toepassing van diverse specifieke wettelijke normen (Wtt).

Omdat de wettelijke normen altijd het startpunt zijn, is het ook van belang dat de wetgever kennis heeft van hoe het eraan toegaat op een trustkantoor. We zijn verheugd dat een afvaardiging van het Ministerie van Financiën is ingegaan op onze uitnodiging voor een werkbezoek. Zodat ervaren kan worden hoe bijvoorbeeld het proces van de cliënt-acceptatie in elkaar steekt. En hoe continue (transactie)monitoring wordt vormgegeven. Uiteraard komen ook dillema’s aan de orde vanwege recente aanscherpingen in specifieke wetgeving voor trustkantoren.

Die aanscherpingen zijn mede reden voor het steeds grotere risico dat partijen zich onttrekken aan het scherpe Wtt toezicht. Ik wees daar al vaak op. Inmiddels verschenen interessante artikelen in het Financieele Dagblad en op Follow The Money waarin specifiek wordt ingegaan op zogenoemde ‘risicovolle adressen’. Dat is wat mij betreft een goede ontwikkeling. Het NSOC (Nationale Samenwerking tegen Ondermijnende Criminaliteit) verzette in een fieldlab – waar in eerste instantie naar de trustsector gekeken werd – de bakens inmiddels ook naar die risicovolle adressen. Wij werken graag mee aan de bestrijding van misstanden in die hoek.

In april vindt er in de Tweede Kamer een debat plaats met als onderwerp ‘Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering’. Op zich bijzonder omdat het recente wetsvoorstel Plan van aanpak witwassen controversieel is verklaard (dus geparkeerd tot er weer een volwaardig kabinet zit). Maar uiteraard juichen wij debat over dit onderwerp toe. We hebben daarvoor eerder al enkele suggesties gedaan en beraden ons over actuele input bij de Kamer over dit onderwerp.

Tot slot een opmerking over Europese ontwikkelingen op het pakket wetgeving op het terrein van het voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering; het zogeheten AML-pakket. Het (demissionaire) kabinet is gevraagd de impact van die regelgeving in kaart te brengen op Nederlandse wetgeving. Dat raakt zowel de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme als de Wet toezicht trustkantoren. We kijken uit naar de gedachten van het kabinet. HQ zal zich inzetten voor harmonisering, zowel in de financiële sector in Nederland als tussen de Europese landen. Een gelijk speelveld is van evident belang.

We blijven inzetten op een efficiëntere en effectievere aanpak van witwassen. En hopen dat bovenstaande acties en activiteiten daarbij zullen helpen.

In het voorjaar zullen we u verder informeren.

Namens het bestuur, 
Martin Wörsdörfer
Voorzitter