Zoek binnen de website

6 april 2023

HQ Flash | april 2023

Beste lezer, 

Op veel fronten wordt er nagedacht en gesproken over en actie genomen op zaken die de trustsector raken. Daarbij gaat momenteel de meeste aandacht uit naar de bestrijding van witwassen. 

Beste lezer, 

Op veel fronten wordt er nagedacht en gesproken over en actie genomen op zaken die de trustsector raken. Daarbij gaat momenteel de meeste aandacht uit naar de bestrijding van witwassen. 

Bijvoorbeeld bij het door het ministerie van financiën geïnitieerd zogenoemde stakeholdersoverleg over de beleidsagenda aanpak witwassen. Kernthema’s zijn streng waar nodig (bijvoorbeeld in de aanpak facilitators), ruimte waar mogelijk (ook voor kleine financiële instellingen moet e.e.a. te behappen zijn) en meten om te weten (bijhouden statistieken en feedbackloop). Belangrijke elementen om gezamenlijk witwassen beter te bestrijden. Ze sluiten aan bij eerdere pleidooien van HQ. In het voorjaar wordt een voortgangsrapportage verwacht, dan zullen we er langer bij stilstaan.

Intussen is in de Tweede Kamer het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen in behandeling. Met het oog op dit voorstel heeft HQ richting diverse fracties enkele suggesties geformuleerd voor verbeteringen. Een belangrijke verbetering zou zijn om andere branches de mogelijkheid te geven aan te sluiten bij gezamenlijke transactiemonitoring dat met deze wet mogelijk wordt gemaakt voor banken.

Over samenwerken gesproken: HQ neemt ook deel aan een door VNO NCW geïnitieerd overleg tussen verschillende poortwachters (banken, notarissen, verzekeraars, makelaars, accountants en de trustsector). Hierin wordt actief gezocht naar mogelijkheden om, zowel op de korte als lange termijn, efficiënter en effectiever samen te werken. In de loop van dit jaar verwachten we daar resultaten van.

De afgelopen jaren is de Nederlandse wetgeving waaraan trustkantoren moeten voldoen behoorlijk aangescherpt. Dat alles heeft geleid tot het punt dat Nederland inmiddels de strengste trustwetgeving van de Europese Unie kent. Dat is op zichzelf geen punt natuurlijk. Sterker nog, de Nederlandse trustkantoren zijn zich zeer serieus bewust van hun taak als poortwachter. Het levert wel risico’s op. Met name dat malafide partijen zich onttrekken aan het strenge Wtt 2018 toezicht door uit te wijken naar illegale trustdienstverlening. Ook hierover is HQ blijvend in gesprek met bijvoorbeeld DNB, AMLC en het FIU. Dat risico van illegale dienstverlening is overigens ook een reden om de recente initiatiefnota van GroenLinks en de PvdA, waarin gevraagd wordt een verbod naar de trustsector te onderzoeken, op zijn minst als wat typisch te betitelen. Zonder de trustsector verlies je immers een belangrijke poortwachter die vaak verder gaat dan de eisen zoals gesteld in de Wwft.

Vanzelfsprekend steekt HQ ook veel tijd in haar rollen als thought leader, aanspreekpunt, spreekbuis en steun en toeverlaat voor de HQ-leden. Bij wijze van voorbeeld noemen we de inzet op verbetering van de UBO-wetgeving, de reguliere overleggen met DNB en het ministerie van financiën, gesprekken met journalisten en de werkzaamheden van het compliance platform dat binnenkort een gezamenlijke sessie met het FIU zal organiseren.


Hartelijk groet namens het bestuur, 

Martin Wörsdörfer
Voorzitter