Contributie

De contributie wordt door de Algemene Ledenvergadering jaarlijks vastgesteld op basis van een staffel gebaseerd op het aantal fte's werkzaam in uw organisatie.

Het contributiemodel is vergelijkbaar met dat van andere verenigingen. Het is in feite een verfijning van het contributiemodel van voorgaande jaren. Deze verfijning wordt bereikt door uit te gaan van een minimale contributie per lid en verder de contributie te bepalen aan de hand van het exacte aantal full-time equivalents (FTE's) dat voor een lid werkt. De prijs per FTE neemt hierbij af naarmate het aantal FTE's toeneemt.

Onder FTE's worden verstaan alle bestuurders van trustkantoren en personen die werken aan doelvennootschappen die onder toezicht staan van DNB en waarvoor het trustkantoor direct of indirect kosten in rekening brengt. Het gaat hier dus om FTE's die rechtstreeks betrokken zijn bij activiteiten die onder de Wtt en Wwft vallen. Management en ondersteunende staf zijn onderdeel hiervan omdat zij een lid in staat stellen omzet te realiseren.

Een FTE is zowel een medewerker op de loonlijst als een persoon die wordt ingehuurd om management, juridische, administratieve of compliance diensten uit te voeren voor een vennootschap die valt onder de Wtt of Wwft.

Verder wordt een 'credit systeem' ingevoerd voor leden die een volledig kalenderjaar zitting nemen in het bestuur of een commissie. Het is niet mogelijk dat Holland Quaestor geld betaalt aan leden, wel kunnen de leden credits opbouwen die zij in het jaar, volgend op een volledig verenigingsjaar waarin een lid actief heeft geparticipeerd, in mindering kunnen brengen op de contributie van dat betreffende (volgende) jaar.

Indien nodig kunnen voor speciale projecten bijdragen worden gevraagd, waarbij afhankelijk van de vereiste bijdrage een vast bedrag per FTE wordt gehanteerd. Op deze manier betalen de grote kantoren het meeste voor de speciale projecten. Projecten boven EUR 50k dienen door leden te worden goedgekeurd.

Uitgangspunt is het aantal FTE's per 30 september van het jaar voorafgaand aan het jaar waar de contributie betrekking op heeft. De opgave dient verifieerbaar te zijn tijdens een Holland Quaestor-audit.

Download hier het totaaloverzicht 2017 contributies
 

Member login

Forgot your password?

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]