Keurmerk

Holland Quaestor leden zijn zich bewust van hun verantwoordelijkheid om het gat tussen de toezichtrechtelijke regels en de maatschappelijke eisen te dichten. In dat kader is een Holland Quaestor keurmerk ontwikkeld.
Uitgangspunten van het keurmerk zijn in de basis de Wet toezicht trustkantoren (Wtt), de Regeling integere bedrijfsvoering (Rib), de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) en andere wetten, beleidsregels en normen die zien op de integriteit van het vermogensverkeer en het integere en goede bestuur van juridische entiteiten. Dit zijn ook de wetten en regels die het kader zijn voor het toezicht vanuit de overheid.

Doel van het Holland Quaestor keurmerk

Holland Quaestor wil aansluiting zoeken bij de ontwikkelingen in de maatschappij voor zover die van toepassing zijn op de activiteiten van haar leden. Het doel is daarbij het maatschappelijk belang te borgen en het vertrouwen van de maatschappij in een integer en maatschappelijk verantwoord vermogensverkeer te ondersteunen. Holland Quaestor realiseert zich dat de normen voor wat maatschappelijk verantwoord is nu nog niet volledig zijn uitgekristalliseerd. Ook wil Holland Quaestor een actieve rol spelen bij het verder verbeteren van het functioneren van de sector en het vergroten van het maatschappelijk draagvlak. Holland Quaestor streeft daarbij naar het formuleren van 'best practices', het verbeteren van het maatschappelijk bewustzijn van organisaties en de daarin werkzame professionals en wil voor de gezamenlijke kantoren een 'level playing field' ontwikkelen. Daarbij is een gemeenschappelijk normenkader ontwikkeld dat van toepassing is voor alle bij Holland Quaestor aangesloten kantoren.

Op die manier wil Holland Quaestor zoveel mogelijk voorkomen dat partijen die bij een kantoor niet worden aanvaard wel bij andere kantoren door de acceptatieprocedure komen.

Kort samengevat is het doel van het keurmerk:

Verhoging van professionaliteit in de trustsector en bij de trustkantoren

Objectieve borging van kwaliteit

Vergroten geloofwaardigheid van de sector bij belanghebbenden

Bewustwording structurele verandering sector

 

Controle en handhaving door middel van visitaties

Om te beoordelen of trustkantoren het keurmerk kunnen ontvangen en daarna of zij blijven voldoen aan de aan het keurmerk gestelde voorwaarden, worden controles uitgevoerd door speciaal hiervoor aangestelde visiteurs. Deze visiteurs hebben specifieke kwaliteiten om de visitaties af te leggen en werken aan de hand van vooraf opgestelde criteria. De visiteurs rapporteren aan de speciaal hiervoor opgerichte stichting.

Stichting AQTO (Assured Quality & Trustworthy Organisations) is de partij waarin de activiteiten van het keurmerk van Holland Quaestor zijn ondergebracht. Deze stichting opereert onafhankelijk van het bestuur van Holland Quaestor. Uiteraard hebben beide organen wel regelmatig overleg.

Download hier het keurmerkdocument.

Member login

Forgot your password?

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]